Müügitingimused

LITSENTSERITUD RAKENDUSE LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

App Store'i kaudu kättesaadavaks tehtud rakendused on teile litsentsitud, mitte müüdud. Teie iga rakenduse litsents sõltub teie eelnevast nõustumisest kas selle litsentsitud rakenduse lõppkasutaja litsentsilepinguga ("Standardne EULA") või teie ja rakenduse pakkuja vahelise kohandatud lõppkasutaja litsentsilepinguga ("Kohandatud EULA"), kui see on ette nähtud. Teie litsentsi mis tahes Apple'i rakendusele selle standardse EULA või kohandatud EULA alusel annab Apple ja teie litsentsi mis tahes kolmanda osapoole rakendusele selle standardse EULA või kohandatud EULA alusel annab selle kolmanda osapoole rakenduse rakenduse pakkuja. Iga rakendust, mille suhtes kehtib see standardne EULA, nimetatakse siin „litsentsitud rakenduseks“. Rakenduse pakkuja või Apple ("litsentsiandja") jätab endale kõik litsentsitud rakendusega seotud õigused, mida see standardne EULA ei anna teile selgesõnaliselt.

a. Litsentsi ulatus: Litsentsiandja annab teile mitteülekantava litsentsi kasutada litsentsitud rakendust mis tahes Apple'i kaubamärgiga toodetes, mis teile kuuluvad või mida juhite ning vastavalt kasutusreeglitele. Selle standardse EULA tingimused reguleerivad mis tahes sisu, materjale või teenuseid, millele on juurdepääs litsentsitud rakendusest või mis on selle kaudu ostetud, samuti litsentsiandja pakutavaid täiendusi, mis asendavad või täiendavad algset litsentsitud rakendust, välja arvatud juhul, kui sellise täiendusega kaasneb kohandatud EULA. Välja arvatud kasutusreeglites sätestatud juhtudel, ei tohi te litsentsitud rakendust levitada ega teha kättesaadavaks võrgus, kus seda saaks kasutada korraga mitu seadet. Te ei tohi litsentsitud rakendust üle anda, edasi levitada ega all-litsentsida ning kui müüte oma Apple'i seadme kolmandale osapoolele, peate enne seda litsentsitud rakenduse Apple'i seadmest eemaldama. Te ei tohi kopeerida (välja arvatud käesoleva litsentsi ja kasutusreeglitega lubatud juhtudel), pöördprojekteerida, lahti võtta, püüda tuletada litsentsitud rakenduse lähtekoodi, muuta ega luua sellest tuletatud teoseid, mis tahes värskendusi või nende mis tahes osa ( välja arvatud juhul ja ainult sel määral, mil mis tahes eelnev piirang on kohaldatava seadusega keelatud või ulatuses, mis on lubatud litsentsimise tingimustega, mis reguleerivad litsentsitud rakendusega kaasas olevate avatud lähtekoodiga komponentide kasutamist).

b. Nõusolek andmete kasutamiseks: nõustute, et litsentsiandja võib koguda ja kasutada tehnilisi andmeid ja seotud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult tehnilist teavet teie seadme, süsteemi ja rakendustarkvara ning välisseadmete kohta, mida kogutakse perioodiliselt tarkvaravärskenduste pakkumise hõlbustamiseks. , tootetugi ja muud teile litsentsitud rakendusega seotud teenused (kui neid on). Litsentsiandja võib seda teavet kasutada oma toodete täiustamiseks või teile teenuste või tehnoloogiate pakkumiseks, kui see on kujul, mis ei võimalda teid isikut tuvastada.

c. Lõpetamine. See standardne EULA kehtib kuni teie või litsentsiandja lõpetamiseni. Teie õigused selle standardse EULA alusel lõpevad automaatselt, kui te ei järgi mõnda selle tingimust.

d. Välisteenused. Litsentsitud rakendus võib võimaldada juurdepääsu litsentsiandja ja/või kolmanda osapoole teenustele ja veebisaitidele (koos ja eraldi „välisteenused”). Nõustute välisteenuseid kasutama omal vastutusel. Litsentsiandja ei vastuta mis tahes kolmanda osapoole välisteenuste sisu või täpsuse uurimise ega hindamise eest ega vastuta selliste kolmandate osapoolte välisteenuste eest. Mis tahes litsentsitud rakenduse või välisteenuse kuvatavad andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, finants-, meditsiini- ja asukohateave, on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks ja neid ei garanteeri litsentsiandja ega tema esindajad. Te ei kasuta välisteenuseid viisil, mis on vastuolus selle standardse EULA tingimustega või mis rikub litsentsiandja või mis tahes kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigusi. Nõustute mitte kasutama välisteenuseid ühegi isiku või üksuse ahistamiseks, kuritarvitamiseks, jälitamiseks, ähvardamiseks või laimamiseks ning et litsentsiandja ei vastuta sellise kasutamise eest. Välisteenused ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes või teie koduriigis ning ei pruugi olla sobivad ega saadaval kasutamiseks üheski konkreetses asukohas. Kui otsustate selliseid välisteenuseid kasutada, vastutate ainuisikuliselt kohaldatavate seaduste järgimise eest. Litsentsiandja jätab endale õiguse muuta, peatada, eemaldada, keelata või kehtestada juurdepääsupiiranguid või piiranguid mis tahes välisteenustele igal ajal ilma teie ees ette teatamata või vastutuseta.

e. GARANTII POLE: TUNNUSTATE SELGELSELT JA NÕUSTUTE, ET LITSENTSIERITUD RAKENDUSE KASUTAMINE ON AINULT TEIE RISKITUL. KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSES MÄÄRALISES PAKUTAKSE LITSENTSIERITUD RAKENDUST JA MÕIKI LITSENTSERITUD RAKENDUSE POOLT TEHTAVAD VÕI PAKKUSTATUD TEENUSED „NAGU ON” JA „NAGU SAADAVAL” NING KÕIGI VEATE, TAGATISEGA ANDMINE MS KÕIK GARANTIID NING TINGIMUSED, MIS SEOTUD LITSENTSIERITUD RAKENDUSE JA MÕISTLISE TEENUSEGA, KAS OTSESE, KAUDSE VÕI KOHUSTUSLIKUGA, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID JA/VÕI KAUBANDUSLIKU KVALITEETSE OSALISE KINDLUSLIKU TINGIMUSED POOS, TÄPSUS , VAIKSE NAUDUTE JA KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE VÄLJA. LITSENTSIANDJA VÕI SELLE VOLITATUD ESINDAJA POOLT ANTUD SUULINE VÕI KIRJALIK TEAVE VÕI NÕUANNE EI LOO GARANTIITI. KUI LITSENTSIERITUD RAKENDUS VÕI TEENUSED OSUTUVAD Defektseks, KATE KÕIK VAJALIK HOOLDUS-, REMONDI- VÕI KORRALDUSED KÕIK KULUD. MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBATA TARBIJA KOHALDATAVATE SEADUSLIKKUTE ÕIGUSTE KAUDSE GARANTIIDE VÕI PIIRANGUDE VÄLISTAMIST, SEEGA EELTOLEMATUD VÄLISTUSED JA PIIRANGUD EI VÕI TEIE KOHALDADA.

f. Vastutuse piirang. SEADUSEGA POLE KEELATUD MÄÄRAS EI VASTUTA MITTE JUHUL JUHTUMEL LITSENSIANDJA ISIKUVIGASTUSTE VÕI JUHUSLIKE, ERILISED, KAUDSED VÕI JÄRGNIKUD KAHJUD, SEALHULGAS, ILMA, PIIRANDAMATA B, LÕHENDATUD LÕHNAMISE VÄLJAANDMINE. KATKESTAMINE VÕI MIS TAHES MUUD KAUBANDUSLIKUD KAHJUD VÕI KAHJUD, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD TEIE LITSENTSIERITUD RAKENDUSE KASUTAMISEGA VÕI SUUTMISEGA KASUTADA, OLEMAS PÕHJUSLIKUD, olenemata VASTUTUSTEOORIAST (LEPING, LEPING VÕI MUUD KOHUSTUSED) SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUS. MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBATA VASTUTUSE PIIRANGIT ISIKUKAHJUDE VÕI JUHUSLIKKE VÕI TAGAJÄRGSETE KAHJUDE EEST, SEE PIIRANG EI TOHI TEIE KOHTA. Litsentsiandja koguvastutus teie ees kõigi kahjude eest (välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus võib nõuda isikukahjuga seotud juhtudel) ei ületa ühelgi juhul viiekümne dollari (50.00 dollari) suurust summat. Eeltoodud piirangud kehtivad isegi siis, kui ülaltoodud abinõu ei täida oma põhieesmärki.

g. Te ei tohi litsentsitud rakendust kasutada ega muul viisil eksportida ega reeksportida, välja arvatud juhul, kui see on lubatud Ameerika Ühendriikide seaduste ja selle jurisdiktsiooni seadustega, kus litsentsitud rakendus hangiti. Täpsemalt, kuid ilma piiranguteta, ei tohi litsentsitud rakendust eksportida ega reeksportida (a) ühegi USA embargoga riiki ega (b) kellelegi, kes on USA rahandusministeeriumi spetsiaalselt määratud kodanike nimekirjas või USA kaubandusministeeriumi keelatud isikutega. Loend või olemiloend. Litsentsitud rakendust kasutades kinnitate ja garanteerite, et te ei asu üheski sellises riigis ega üheski sellises loendis. Samuti nõustute, et te ei kasuta neid tooteid ühelgi Ameerika Ühendriikide seadustega keelatud eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, tuuma-, raketi- või keemia- või bioloogiliste relvade arendamiseks, kavandamiseks, tootmiseks või tootmiseks.

h. Litsentsitud rakendus ja sellega seotud dokumentatsioon on "kaubanduslikud kaubad", nagu see mõiste on määratletud 48 C.F.R. §2.101, mis koosneb "kaubandusliku arvutitarkvara" ja "kaubandusliku arvutitarkvara dokumentatsioonist", kuna selliseid termineid kasutatakse 48 C.F.R. §12.212 või 48 C.F.R. §227.7202, vastavalt kohaldamisele. Kooskõlas 48 C.F.R. §12.212 või 48 C.F.R. Paragrahvid 227.7202-1 kuni 227.7202-4 litsentsitakse kaubandusliku arvutitarkvara ja kaubandusliku arvutitarkvara dokumentatsiooni USA valitsuse lõppkasutajatele (a) ainult kaubandusliku kaubana ja (b) ainult nende õigustega, mis on antud kõigile teistele lõppkasutajatele vastavalt siinsetele tingimustele. Avaldamata - õigused on kaitstud Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seaduste alusel.

i. Välja arvatud järgmises lõigus sõnaselgelt sätestatud ulatuses, reguleerivad seda lepingut ning teie ja Apple'i vahelisi suhteid California osariigi seadused, välja arvatud selle seaduse konflikti käsitlevad sätted. Teie ja Apple nõustute alluma Californias Santa Clara maakonnas asuvate kohtute isiklikule ja ainuõiguslikule jurisdiktsioonile, et lahendada käesolevast lepingust tulenevaid vaidlusi või nõudeid. Kui (a) te ei ole USA kodanik; (b) te ei ela USA-s; (c) te ei kasuta Teenust USA-st; ja (d) olete ühe allpool nimetatud riigi kodanik, nõustute sellega, et mis tahes käesolevast lepingust tulenevaid vaidlusi või nõudeid reguleerib allpool sätestatud kohaldatav seadus, arvestamata mis tahes konfliktiseadusi, ja teie alluvad käesolevaga pöördumatult nende kohtute mitteainuõiguslikule jurisdiktsioonile, mis asuvad allpool nimetatud osariigis, provintsis või riigis, mille seadust kohaldatakse:

Kui olete mõne Euroopa Liidu riigi või Šveitsi, Norra või Islandi kodanik, kohaldatakse teie alalise elukoha seadusi ja kohtuid.

Selle lepingu kohaldamisest on konkreetselt välja jäetud see seadus, mida tuntakse ÜRO kaupade rahvusvahelise müügi konventsioonina.

 

Oma kontole sisselogimiseks sisestage oma kasutajanimi ja parool